Splošni pogoji poslovanja in Varstvo osebnih podatkov

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

 1. Splošno

 

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, s predpisi s področja varstva potrošnikov in varstva osebnih podatkov.

Splošni pogoji poslovanja so priloga in sestavni del poslovanja družbe E–Potovanja d.o.o., Kvedrova cesta 5a, Ljubljana, matična številka 6496571000 (v nadaljevanju: turistična agencija), katera opravlja dejavnost organiziranja turističnega potovanja in dejavnost posredovanja pri turističnem potovanju.

S splošnimi pogoji poslovanja je opredeljen način poslovanja turistične agencije, ter pravice in obveznosti turistične agencije kot organizatorja potovanja kot tudi pravice in obveznosti potnikov. Nadalje so določene pravice in obveznosti turistične agencije, ko zastopa potnika kot posrednik pri pogodbi o turističnem potovanju, katero potnik sklene s tretjo osebo.

V kolikor so v Potrdilu o potovanju oziroma v Pogodbi o organiziranem poslovanju in/ali Posredniški pogodbi o potovanju pravice in obveznosti pogodbenih strank urejene dodatno oziroma drugače kot v splošnih pogojih poslovanja, veljajo pravila v Potrdilu oziroma Pogodbi.

A/ Pogodba o organiziranem potovanju

 1. Način poslovanja

Turistična agencija ponuja svoje storitve turističnih aranžmajev preko spletne strani www.sanjska-poroka.com. Na podlagi povpraševanja posamične stranke turistična agencija izdela eno ali več turističnih ponudb (programov), ki jo skupaj s splošnimi pogoji poslovanja pošlje stranki. Splošni pogoji poslovanja so priloga in sestavni del ponudbe.

Ponudba turistične agencije je sprejeta, ko stranka pisno ali ustno potrdi rezervacijo podane ponudbe in ob predloženem predračunu vplača na račun turistične agencije predujem v višini 30 % celotne storitve. V tem trenutku je sklenjena Pogodba o organiziranju potovanja med turistično agencijo in stranko oziroma potnikom.

Turistična agencija se zaveže najkasneje ob sklenitvi pogodbe potniku izdati potrdilo o potovanju ali skleniti pogodbo v pisni obliki. En izvod prejme potnik, drugi izvod sklenjene pogodbe hrani turistična agencija. Turistična agencija lahko kopijo pogodbe posreduje potniku ponovno na izrecno pisno željo potnika.

Turistična agencija izroči potovalne dokumente potniku po plačilo celotne cene turističnega aranžmaja.

 

 1. Obveznosti potnika

Plačilo cene

Potnik mora turistični agenciji plačati dogovorjeno ceno za potovanje takrat ko je to dogovorjeno. Cena, rok in način plačila so razvidni iz Potrdila o potovanju.

Plačilo predujma se šteje kot ara.


Obveznost dajanja podatkov

Potnik mora na organizatorjevo zahtevo pravočasno predložiti vse podatke, ki so potrebni za organiziranje potovanja, zlasti pa podatke za vozovnice in rezervacijo nastanitve (prenočišča), ter listine, ki so potrebne za prehod meje.

V kolikor potnik podatkov, ki jih organizator zahteva ne sporoči, jih sporoči prepozno ali pa so sporočeni podatki napačni, sam nosi riziko za celotno ali delno neizvedbo potovanja. V primeru, ko potovanja zaradi neizpolnitve potnikove dolžnosti ni možno organizirati, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe in trpi posledice povezane z odstopom.


Izpolnjevanje predpisanih pogojev

Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi.

V primeru kršitve predpisanih pogojev potnik sam krije nastalo mu škodo, dolžan pa je povrniti tudi škodo, ki je zaradi njegove neskrbnosti nastala turistični agenciji ali drugim potnikom.

 

Odgovornost potnika za povzročeno škodo

Potnik odgovarja za škodo, ki jo povzroči turistični agenciji s tem, da ne izpolni obveznosti, ki izvirajo zanj iz pogodbe o organiziranem potovanju.

 1. Obveznosti turistične agencije

Varstvo pravic in interesov potnika

Turistična agencija mora potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi, potrdilu oziroma programu potovanja, in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Obveznost obveščanja

Turistična agencija mora potniku še pred sklenitvijo pogodbe dati v pisni obliki ali v drugi primerni obliki potrebna obvestila o mejnih formalnostih (potne listine in vize) ter sanitarnih formalnostih, ki veljajo za potovanje in bivanje v namembnem kraju. Pred začetkom potovanja pa je dolžna potnika na enak način seznaniti v voznim redom ter točno navesti mesto potnika na prevoznem sredstvu, podatke o naslovu in telefonski številki lokalnega predstavništva agencije ali prodajalca programa, če pa lokalnega predstavništva ni, mora dati podatek o nujni telefonski številki ali katerokoli drugo informacijo, ki bo omogočila potniku stik z agencijo in/ali prodajalcem potovanja, informacije o neobvezni sklenitvi zavarovanja za kritje stroškov odpovedi pogodbe in zavarovanja za plačilo stroškov pomoči in vrnitve domov v primeru bolezni ali nesreče na potovanju. V primeru potovanja ali bivanja mladoletne osebe v tujini mora agencija dati informacijo o vzpostavitvi direktnega stika z mladoletnikom ali z odgovorno osebo v kraju mladoletnikove nastanitve.

 

Turistična agencija svojo obveznost izpolni z izročitvijo navodil potniku pred samim potovanjem.

 

Obveznost varovanja zaupnih podatkov

 

Obvestila, ki jih agencija dobi o potniku, njegovi prtljagi in njegovem gibanju, sme sporočiti drugim le s potnikovo privolitvijo ali na zahtevo pristojnega organa.

 

Odgovornost za organiziranje potovanja

 

Turistična agencija odgovarja za škodo, ki jo je povzročila potniku zaradi tega, ker sploh ni izpolnila ali je le delno izpolnila s pogodbo določene obveznosti, ki se nanašajo na organiziranje potovanja.

 

Odgovornost organizatorja potovanja, če sam opravlja posamezne storitve

 

Če turistična agencija sama prevzame prevoz in prenočitev potnikov ali druge storitve, povezane z izvršitvijo organiziranega potovanja, odgovarja potniku za povzročeno škodo po predpisih, ki se nanašajo na te storitve.

 

Turistična agencija je v tem primeru odgovorna za škodo ne glede na to, ali je napako zagrešila sama ali pa jo je zagrešil kdo od njenih ljudi.

 

Odgovornost organizatorja potovanja, če je posamične storitve zaupal tretjim osebam

 

Turistična agencija, ki je tretjim osebam zaupala prevoz in nastanitev (prenočitev) potnikov ali druge storitve, povezane z izvršitvijo potovanja, odgovarja potniku za škodo, nastalo zaradi tega, ker te storitve niso bile ali so bile le delno izvršene, in sicer v skladu s predpisi, ki se nanašajo nanje.

Pa tudi če so bile storitve izvršene v skladu s pogodbo in predpisi, ki se nanjo nanašajo, odgovarja turistična agencija za škodo, ki je potniku nastala ob njihovi izvršitvi, razen če dokaže, da je pri izbiri oseb, ki so jih opravile, ravnala kot skrben organizator potovanja.

Potnik ima pravico zahtevati neposredno od tretje, za škodo odgovorne osebe popolno ali dopolnilno povrnitev škode, ki jo je utrpel.

V tolikšni meri, kolikor je povrnil škodo potniku, pridobi turistična agencija vse pravice, katere bi imel potnik nasproti tretjemu, ki je zanjo odgovoren (pravica do regresa).

Potnik je dolžan prepustiti turistični agenciji listine in vse kar je temu potrebno za uveljavljanje pravice do regresa.

 

V konkretnem primeru gre za solidarno odgovornost turistične agencije in tretje osebe, ki je zanj opravila posamično storitev.

 

Solidarna odgovornost turistične agencije ne velja v primeru izgube prtljage med prevozom ali nastanitvijo, saj je turistična agencija ravnala kot skrben organizator potovanja, ko je za stranko uredila vse potrebne formalnosti v zvezi s prevozom in nastanitvijo, ter potnika tudi pisno obvestila o možnostih zavarovanja lastnine (prtljage) na potovanju.

 

Znižanje cene

 

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranem potovanju opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik zahteva sorazmerno znižanje cene, pogoj pa je, da je pri turistični agenciji ugovarjal v dveh mesecih po končanem potovanju.

Zahteva za znižanje cene ne vpliva na potnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode.

 

Potnik mora o določenih nepravilnostih izvrševanja programa potovanja nemudoma obvestiti lokalnega agenta na kraju samem in grajati napake (kot primer temu je grajanje čistoče sobe, neprimerne opreme, lege sobe in podobno), sicer izgubi pravico kasneje grajati takšne napake in posledično uveljavljati znižanje cene oziroma plačilo škode.

 

Grajanje napake mora biti podano pisni obliki. Predloženi morajo biti tudi ustrezni dokazi (na primer fotografija sobe). Pisno reklamacijo mora potnik izročiti pooblaščeni osebi turistične agencije.

 

 

Turistična agencija ali lokalni predstavnik agencije mora potniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

 

Določitev najvišje odškodnine organizatorja potovanja

 

Turistična agencija in potnik sta sporazumna, da je odgovornost turistične agencije, ki izvira iz naslova sklenjene pogodbe o organiziranem potovanju, omejena na maksimalni znesek, to je cena, katero je potnik plačal za turistični aranžma.

 

Določena maksimalna odškodnina ne velja v primeru, če gre za telesne poškodbe ali če je turistična agencija škodo povzročila namenoma ali iz hude malomarnosti.

 

 1. Posebne pravice in obveznosti pogodbenih strank

 

Zamenjava potnika z drugim

 

Če ni drugače dogovorjeno, sme potnik določiti drugega, da namesto njega izkoristi dogovorjene storitve; pogoj pa je, da ta zadovoljuje posebne zahteve, ki so predvidene za določeno potovanje, in da potnik povrne organizatorju potovanja stroške, ki jih ima ta z zamenjavo.

 

Kot posebni pogoji se štejejo urejeni vstopni dokumenti, opravljena cepljenja in podobno.

 

Zvišanje in znižanje dogovorjene cene

 

Turistična agencija sme zahtevati zvišanje dogovorjene cene le, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te cene povzročile znižanje cene potovanja, mora turistična agencija potniku povrniti razliko v ceni.

Turistična agencija sme uveljavljati pravico do zvišanja dogovorjene cene oziroma je dolžna priznati znižanje dogovorjene cene iz prejšnjega odstavka le, če sta spreminjanje cene po sklenitvi potovanja in način izračuna spremembe predvidena v potrdilu o potovanju. Cena potovanja se sme zvišati najkasneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10 %, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo.

V tem primeru ima potnik pravico dobiti nazaj tisto, kar je plačal organizatorju potovanja.

 

Pravica potnika, da odstopi od pogodbe

 

Potnik sme v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe.

Če potnik odstopi od pogodbe pred začetkom potovanja v primernem roku, ki je odvisen od vrste aranžmaja (pravočasen odstop), ima turistična agencija le pravico do administrativnih stroškov v višini 150 EUR.

Pri nepravočasnem odstopu od pogodbe pa lahko turistična agencija zahteva od potnika kot povračilo določen odstotek dogovorjene cene, ki mora biti sorazmeren času, preostalem do začetka potovanja in ekonomsko upravičen.

Turistična agencija ima pravico le do povračila svojih stroškov, če je potnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti, in bi bile od sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi bil sklenil, če bi bile takrat podane, kot tudi v primeru, če je potnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našla turistična agencija.

Če potnik odstopi od pogodbe potem, ko se je potovanje začelo, vzrok za to pa niso okoliščine iz prejšnjega odstavka, ima turistična agencija pravico do celega zneska dogovorjene cene potovanja.

 

Pravica organizatorja potovanja, da odstopi od pogodbe

 

Turistična agencija sme popolno ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi morala povrniti škodo, če nastopijo pred izpolnjevanjem ali med izpolnjevanjem pogodbe izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe za turistično agencijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi bile takrat podane.

Turistična agencija sme tudi tedaj odstopiti od pogodbe, ne da bi morala povrniti škodo, če se ni zbralo najmanjše število potnikov, ki je bilo napovedano v potrdilu o potovanju; pogoj pa je, da je bil potnik o tej okoliščini obveščen v primernem roku, ki ne sme biti krajši od 5 dni pred dnem, ko naj bi se potovanje začelo.

Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo mora turistična agencija vrniti vse tisto, kar je prejela od potnika.

Če turistična agencija odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem (razlog višja sila), ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, dolžna pa je ukreniti vse, kar je potrebno za zavarovanje potnika.

 

Sprememba programa potovanja

 

Spremembe v programu potovanja so dovoljene le, če jih povzročijo izredne okoliščine, ki jih turistična agencija ni mogla pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti.

Stroške, nastale s spremembo programa, trpi turistična agencija, zmanjšanje stroškov pa gre v prid potniku.

Dogovorjena nastanitev (prenočitev) se sme zamenjati samo za nastanitev (prenočitev) v objektu iste kategorije, ali v breme turistične agencije v objektu višje kategorije, in samo v dogovorjenem kraju.

Če je bil program potovanja brez utemeljenega razloga bistveno spremenjen, mora turistična agencija vrniti vse tisto, kar je prejela od potnika, ki je zaradi tega odstopil od potovanja.

Če je bil program bistveno spremenjen med izpolnjevanjem pogodbe, plača potnik, ki odstopi, samo dejanske stroške opravljenih mu storitev.

 

Če turistična agencija ugotovi, da je pred odhodom potnika prisiljena znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, mora o tem čim preje obvestiti potnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, na da bi za to moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti turistično agencijo.

 

B/ Posredniška pogodba o potovanju

 

Poleg nudenja storitev turističnih aranžmajev turistična agencija nudi tudi storitev posredovanja pri potovanju, kjer v imenu in za račun potnika sklene bodisi pogodbo o organiziranem potovanju bodisi pogodbo o eni ali več storitvah, ki omogočajo neko potovanje ali bivanje, s tretjo osebo.

 

Ko turistična agencija sodeluje kot posrednik pri potovanju je to izrecno navedeno v Potrdilu o potovanju.

 

Turistična agencija se zaveže vestno izbrati tretjo osebo, ki bo opravila storitev organiziranja potovanja oziroma posamične storitve, potnik pa se zaveže, da bo opravljeno storitev plačal turistični agenciji.

 

Za posredniško pogodbo o potovanju se smiselno uporabljajo pravila o pogodbi o organiziranju potovanja.

 

 1. Posebne določbe

 

Zavarovanje

 

Turistična agencija priporoča, da potniki sklenejo sledeča zavarovanja in sicer:

 

CORIS zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco. Potnik prejme splošne pogoje poslovanja zavarovalnice od turistične agencije, v kolikor zanje izrecno zaprosi.

 

Zavarovanje rizika odpovedi potovanja, pri čemer je zavarovalno kritje podano za ves čas trajanja potovanja. Turistična agencija uredi zavarovanje ob pogoju plačila zavarovalne premije, ki se neposredno plača turistični agenciji ob sklenitvi zavarovanja.

V primeru koriščenja zavarovanja rizika odpovedi E-Potovanja zadrži administrativni strošek, ki je naveden v vsaki posamezni ponudbi.

 

Zavarovanje prtljage in ostalih turističnih zavarovanj lastnine, vezanih na potovanje. Potnik lahko uredi navedeno zavarovanje pri več slovenskih zavarovalnicah.

 

Kadar turistična agencija ureja zavarovanje za potnike, nastopa kot posrednik, ki sklepa zavarovalno pogodbo v imenu in za račun potnika. Potnik mora v primeru spora eventuelne zahtevke nasloviti na zavarovalnico neposredno.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

 

Politika varovanja osebnih podatkov:

 

Uporabnik soglaša z zbiranjem in obdelovanjem osebnih podatkov, ki jih posreduje turistični agenciji in so potrebni za poslovanje družbe.

 

Turistična agencija se pri tem zavezuje, da se bodo osebni podatki zbirali in obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih agencija ne bo posredovala nepooblaščenim osebam.

 

 1. Pritožbe, spori in uporaba prava

 

Turistična agencija spoštuje predpise s področja varstva potrošnikov.

 

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranem potovanju opravljene nepopolno ali nekvalitetno, se lahko potnik pritoži, pogoj pa je, da je pri turistični agenciji ugovarjal v dveh mesecih po končanem potovanju.

 

Potnik mora o določenih nepravilnostih izvrševanja programa potovanja nemudoma obvestiti lokalnega agenta na kraju samem in grajati napake (kot primer temu je grajanje čistoče sobe, neprimerne opreme, lege sobe in podobno), sicer izgubi pravico kasneje grajati takšne napake in posledično uveljavljati znižanje cene oziroma plačilo škode.

 

Grajanje napake mora biti podano pisni obliki. Predloženi morajo biti tudi ustrezni dokazi (na primer fotografija sobe). Pisno reklamacijo mora potnik izročiti pooblaščeni osebi turistične agencije v roku dveh mesecev po končanem potovanju.

 

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med turistično agencijo in potnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

 

Za vsa razmerja ter pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Skladno z 32. Členom ZIsRPS se turistična agencija izreka, da ne priznava izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Platforma za izvensodno reševanje potrošniških sporov:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

 

 1. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 

Turistična agencija lahko v primeru spremembe lastne poslovne politike spreminja ali dopolnjuje Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanila uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko spletne strani www.sanjska-poroka.com. Vsakokratne spremembe ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom 8 dnevnega roka od objave sprememb ali dopolnitev. V primeru, da je sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujno potrebna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

 

 

 

Splošne pogoje poslovanja družbe je sprejela direktorica družbe E – Potovanja d.o.o., ga. Sonja Tekavec Medved, dne 26.11.2015.

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od dne 6.11.2015 dalje.


Varstvo osebnih podatkov
 

1. Upravljavec

Uradno ime organizacije: E-potovanja d.o.o.
 

Sedež podjetja: Kvedrova cesta 5a, 1000 Ljubljana
 

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Sonja Tekavec Medved

 

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, posredovanja ponudb, tržnega obveščanjai in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

 

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek.


Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.


 

3. Obdelovalci osebnih podatkov in iznos

Poleg podjetj E-potovanja d.o.o. (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zunanji tržniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov. Vsi obdelovalci so zakonsko in pogodbeno zavezani skladnosti z GDPR.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.


 

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.


 

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:
 

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • omejitve obdelave,
 • ugovor obdelavi,
 • prenosljivost obdelave.
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

 

V kolikor smatrate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem in z veljavno zakonodajo, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 

 

 

E-potovanja d.o.o.